ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕಲಿಕಾ ಬಲವರ್ಧನೆ


ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ ಗಳು
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 02/02/2024
02 4ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 07/02/2024
03 4ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 07/02/2024
04 4ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 07/02/2024
05 4ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 15/04/2024
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 22/01/2024
02 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 07/02/2024
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 02/02/2024
02 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 02/02/2024
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 07/02/2024
02 4ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ -ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 07/02/2024
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 09/02/2024
02 4ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ -ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 09/02/2024
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ 28/02/2024
02 4ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ - ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ 28/02/2024
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 4ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ - ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ 15/04/2024

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ ಗಳು
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 02/02/2024
02 5ನೇ ತರಗತಿ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ - ಆಂಗ್ಲ 07/02/2024
03 5ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 07/02/2024
04 5ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 07/02/2024
05 5ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 12/02/2024
06 5ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 15/03/2024
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 23/01/2024
02 5ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 07/02/2024
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 02/02/2024
02 5ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 02/02/2024
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 07/02/2024
02 5ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 07/02/2024
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 08/02/2024
02 5ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 14/02/2024
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ - ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ 28/02/2024
02 5ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ 15/03/2024
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 5ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ - ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ 15/04/2024

ಕ್ರ. ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ ಗಳು
01 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 22/01/2024
02 6ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 09/02/2024
03 6ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 09/02/2024
04 6ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 09/02/2024
05 6ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 13/02/2024
06 6ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 13/02/2024
07 6ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 15/04/2024
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 22/01/2024
02 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 22/01/2024
03 6ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 22/01/2024
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 09/02/2024
02 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 09/02/2024
03 6ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 09/02/2024
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 09/02/2024
02 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 09/02/2024
03 6ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 09/02/2024
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 13/02/2024
02 6ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 13/02/2024
03 6ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 13/02/2024
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ 28/02/2024
02 6ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ 28/02/2024
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 6ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ 28/02/2024

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

Languages
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 23/01/2024
02 7ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 07/02/2024
03 7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 07/02/2024
04 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 17/02/2024
05 7ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 14/02/2024
06 7ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 15/02/2024
07 7ನೇ ತರಗತಿ ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 15/04/2024
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 19/01/2024
02 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 19/01/2024
03 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 19/01/2024
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 19/01/2024
02 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 19/01/2024
03 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 19/01/2024
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ -ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 19/01/2024
02 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 07/02/2024
03 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 07/02/2024
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 19/01/2024
02 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 19/01/2024
03 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 14/02/2024
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ 28/02/2024
02 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ 15/04/2024
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ 28/02/2024

ಕ್ರ. ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ ಗಳು
01 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 22/01/2024
02 8ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 02/02/2024
03 8ನೇ ತರಗತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 09/02/2024
04 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 13/02/2024
05 8ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 13/02/2024
06 8ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 13/02/2024
07 8ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 15/02/2024
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 22/01/2024
02 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 22/01/2024
03 8ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 22/01/2024
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 02/02/2024
02 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 02/02/2024
03 8ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 02/02/2024
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 07/02/2024
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 08/02/2024
02 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 14/02/2024
03 8ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 14/02/2024
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ 28/02/2024
02 8ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ 28/02/2024
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 8ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ 15/03/2024

ಕ್ರ. ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ ಗಳು
01 9ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 22/01/2024
02 9ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 07/02/2024
03 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 09/02/2024
04 9ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 09/02/2024
05 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 13/02/2024
06 9ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 13/02/2024
07 9ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 13/02/2024
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 22/01/2024
02 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 22/01/2024
03 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 22/01/2024
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 07/02/2024
02 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 09/02/2024
03 9ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 12/02/2024
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 09/02/2024
02 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 09/02/2024
03 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 09/02/2024
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ -ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 13/02/2024
02 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 13/02/2024
03 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ 13/02/2024
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ 28/02/2024
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ 28/02/2024
02 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ 15/03/2024

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ
01 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 23/02/2024
02 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 28/02/2024
03 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 01/03/2024
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 20/02/2024
02 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 20/02/2024
03 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 20/02/2024
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 20/02/2024
02 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 23/02/2024
03 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 23/02/2024
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 23/02/2024
02 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 23/02/2024
03 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 01/03/2024
ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ
01 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ತೆಲಗು ಮಾಧ್ಯಮ 28/02/2024
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ 15/03/2024

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ದಿನಾಂಕ

ಭಾಷೆ
01 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 09/02/2024
02 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 17/02/2024
03 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 20/02/2024
04 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 20/02/2024
05 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 20/02/2024
ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ
01 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 20/02/2024
02 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 20/02/2024
03 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ 20/02/2024
ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ
01 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 20/02/2024
02 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಮರಾಠಿಮಾಧ್ಯಮ 20/02/2024
03 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ 20/02/2024
ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ
01 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 23/02/2024
02 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 23/02/2024
03 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ - ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ 01/03/2024
ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ
01 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ - ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮ 15/04/2024

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-04-2024 11:27 AM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080