ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸೇತುಬಂಧ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸೇತುಬಂಧ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 28/05/2023 2375 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 28/05/2023 726 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 28/05/2023 1041 KB ಹಿಂದಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 30/05/2023 130 KB ಮರಾಠಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 ಊರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 05/06/2023 479 KB ಊರ್ದು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 05/06/2023 388 KB ತೆಲಗು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
07 ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 09/06/2023 1287 KB ತಮಿಳು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ವಿಜ್ಞಾನ 28/05/2023 482 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 28/05/2023 1710 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಗಣಿತ 29/05/2023 2977 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ವಿಜ್ಞಾನ 30/05/2023 256 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 30/05/2023 263 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಗಣಿತ 31/05/2023 487 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 28/05/2023 700 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 28/05/2023 791 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 28/05/2023 1146 KB ಹಿಂದಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 30/05/2023 208 KB ಮರಾಠಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 ಊರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 03/06/2023 5981 KB ಉರ್ದು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 03/06/2023 196 KB ತೆಲಗು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
07 ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 07/06/2023 287 KB ತಮಿಳು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ವಿಜ್ಞಾನ 28/05/2023 660 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 28/05/2023 803 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಗಣಿತ 29/05/2023 863 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ವಿಜ್ಞಾನ 30/05/2023 326 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 30/05/2023 226 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಗಣಿತ 31/05/2023 404 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 28/05/2023 2749 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 28/05/2023 636 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 28/05/2023 1045 KB ಹಿಂದಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 01/06/2023 385 KB ಮರಾಠಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 ಊರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 03/06/2023 466 KB ಊರ್ದು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 07/06/2023 533 KB ತಮಿಳು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
07 ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 12/06/2023 389 KB ತೆಲಗು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ವಿಜ್ಞಾನ 28/05/2023 632 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 28/05/2023 888 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಗಣಿತ 29/05/2023 3571 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ವಿಜ್ಞಾನ 30/05/2023 358 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 30/05/2023 212 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಗಣಿತ 31/05/2023 577 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 28/05/2023 587 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 28/05/2023 903 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 28/05/2023 944 KB ಹಿಂದಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 30/05/2023 219 KB ಮರಾಠಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 ಊರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 03/06/2023 3872 KB ಊರ್ದು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 03/06/2023 164 KB ತೆಲಗು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
07 ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 07/06/2023 206 KB ತಮಿಳು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ವಿಜ್ಞಾನ 28/05/2023 746 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 28/05/2023 3474 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಗಣಿತ 29/05/2023 1853 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ವಿಜ್ಞಾನ 30/05/2023 306 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 30/05/2023 282 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಗಣಿತ 31/05/2023 971 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

 

 

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 28/05/2023 1790 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 28/05/2023 250 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಹಿಂದಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ 28/05/2023 878 KB ಹಿಂದಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 30/05/2023 154 KB ಮರಾಠಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 ಊರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 03/06/2023 5041 KB ಊರ್ದು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 05/06/2023 265 KB ತಮಿಳು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
07 ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 07/06/2023 232 KB ತೆಲಗು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ವಿಜ್ಞಾನ 28/05/2023 711 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 28/05/2023 660 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಗಣಿತ 29/05/2023 690 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ವಿಜ್ಞಾನ 30/05/2023 235 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 30/05/2023 188 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಗಣಿತ 31/05/2023 304 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 28/05/2023 953 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 28/05/2023 450 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 30/05/2023 217 KB ಮರಾಠಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 ಊರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 03/06/2023 5580 KB ಊರ್ದು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 05/06/2023 225 KB ತಮಿಳು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 07/06/2023 222 KB ತೆಲಗು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 28/05/2023 725 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಗಣಿತ 29/05/2023 991 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 30/05/2023 342 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಗಣಿತ 31/05/2023 1080 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 28/05/2023 1173 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಆಂಗ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ 28/05/2023 560 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 01/06/2023 132 KB ಮರಾಠಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 ಊರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 03/06/2023 4110 KB ಊರ್ದು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 07/06/2023 186 KB ತಮಿಳು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 07/06/2023 247 KB ತೆಲಗು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 28/05/2023 911 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಗಣಿತ 29/05/2023 2722 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 30/05/2023 362 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಗಣಿತ 31/05/2023 608 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಕನ್ನಡ 28/05/2023 2128 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಆಂಗ್ಲ 28/05/2023 2976 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 30/05/2023 684 KB ಮರಾಠಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 ಊರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 05/06/2023 5339 KB ಊರ್ದು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 05/06/2023 1566 KB ತಮಿಳು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 07/06/2023 287 KB ತೆಲಗು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಗಣಿತ 28/05/2023 1795 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 28/05/2023 1639 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 30/05/2023 1026 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಗಣಿತ 01/06/2023 622 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಕನ್ನಡ 28/05/2023 1894 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಆಂಗ್ಲ 28/05/2023 1988 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಮರಾಠಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 30/05/2023 488 KB ಮರಾಠಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 ಊರ್ದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 03/06/2023 2255 KB ಊರ್ದು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 ತಮಿಳು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 03/06/2023 774 KB ತಮಿಳು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 ತೆಲಗು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ 07/06/2023 821 KB ತೆಲಗು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಗಣಿತ 28/05/2023 1822 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 28/05/2023 1940 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ 30/05/2023 6944 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ಗಣಿತ 01/06/2023 816 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಗಾತ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಫೈಲ್ ವಿಧ
01 ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ 15 ದಿನ 28/05/2023 4554 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ 30 ದಿನ 28/05/2023 1647 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ ಮರಾಠಿ 01/06/2023 4714 KB ಮರಾಠಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ ಮರಾಠಿ ಕೈಪಿಡಿ 03/06/2023 948 KB ಮರಾಠಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವೇಶ - ಆಂಗ್ಲ 01/07/2023 481 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 01-07-2023 04:54 PM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080