ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಗಳು

ತರಬೇತಿ ಘಟಕಗಳು
ನಲಿಕಲಿ ಘಟಕಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

12 1ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಬಿ) ಪುಟ 31 ರಿಂದ 36 6682 KB Kannada pdf
11 1ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಬಿ) ಪುಟ 21 ರಿಂದ 30 8006 KB Kannada pdf
10 1ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಬಿ) ಪುಟ 11 ರಿಂದ 20 7222 KB Kannada pdf
09 1ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಬಿ) ಪುಟ 6 ರಿಂದ 10 5290 KB Kannada pdf
08 1ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಬಿ) ಪುಟ 1 ರಿಂದ 5 8649 KB Kannada pdf
07 1ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಎ) ಪುಟ 41 ರಿಂದ 47 9649 KB Kannada pdf
06 1ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಎ) ಪುಟ 31 ರಿಂದ 40 7110 KB Kannada pdf
05 1ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಎ) ಪುಟ 26 ರಿಂದ 30 4888 KB Kannada pdf
04 1ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಎ) ಪುಟ 21 ರಿಂದ 25 9632 KB Kannada pdf
03 1ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಎ) ಪುಟ 16 ರಿಂದ 20 7224 KB Kannada pdf
02 1ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಎ) ಪುಟ 11 ರಿಂದ 15 6291 KB Kannada pdf
01 1ನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಎ) ಪುಟ 1 ರಿಂದ 10 3313 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

25 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ suchivision ಪುಟ 31 ರಿಂದ 34 963 KB Kannada pdf
24 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ suchivision ಪುಟ 26 ರಿಂದ 30 1396 KB Kannada pdf
23 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ suchivision ಪುಟ 21 ರಿಂದ 25 892 KB Kannada pdf
22 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ suchivision ಪುಟ 16 ರಿಂದ 20 1344 KB Kannada pdf
21 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ suchivision ಪುಟ 11 ರಿಂದ 15 767 KB Kannada pdf
20 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ suchivision ಪುಟ 6 ರಿಂದ 10 1580 KB Kannada pdf
19 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ suchivision ಪುಟ 1 ರಿಂದ 5 930 KB Kannada pdf
18 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 274 ರಿಂದ 282 229 KB Kannada pdf
17 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 260 ರಿಂದ 271 334 KB Kannada pdf
16 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ -ಪುಟ 242 ರಿಂದ 257 507 KB Kannada pdf
15 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 227 ರಿಂದ 239 369 KB Kannada pdf
14 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 218 ರಿಂದ 224 261 KB Kannada pdf
13 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 198 ರಿಂದ 215 429 KB Kannada pdf
12 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 186 ರಿಂದ 195 437 KB Kannada pdf
11 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 170 ರಿಂದ 183 310 KB Kannada pdf
10 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 160 ರಿಂದ 167 295 KB Kannada pdf
09 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 149 ರಿಂದ 155 304 KB Kannada pdf
08 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 139 ರಿಂದ 147 487 KB Kannada pdf
07 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 114 ರಿಂದ 136 663 KB Kannada pdf
06 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 101 ರಿಂದ 111 336 KB Kannada pdf
05 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 85 ರಿಂದ 98 460 KB Kannada pdf
04 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 58 ರಿಂದ 82 621 KB Kannada pdf
03 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 42 ರಿಂದ 55 457 KB Kannada pdf
02 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 25 ರಿಂದ 39 472 KB Kannada pdf
01 1ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 1 ರಿಂದ 22 836 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

14 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 141 ರಿಂದ 150 1746 KB Kannada pdf
13 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 131 ರಿಂದ 140 594 KB Kannada pdf
12 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 121 ರಿಂದ 130 1620 KB Kannada pdf
11 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 111 ರಿಂದ 120 226 KB Kannada pdf
10 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 101 ರಿಂದ 110 642 KB Kannada pdf
09 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 73 ರಿಂದ 100 1103 KB Kannada pdf
08 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 62 ರಿಂದ 72 1057 KB Kannada pdf
07 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 52 ರಿಂದ 61 641 KB Kannada pdf
06 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 42 ರಿಂದ 51 1519 KB Kannada pdf
05 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 32 ರಿಂದ 41 725 KB Kannada pdf
04 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 16 ರಿಂದ 31 1279 KB Kannada pdf
03 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 11 ರಿಂದ 15 2274 KB Kannada pdf
02 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 6 ರಿಂದ 10 1796 KB Kannada pdf
01 1ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಡ್ - ಪುಟ 1 ರಿಂದ 5 1080 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

14 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಬಿ) ಪುಟ 41 ರಿಂದ 49 10916 KB Kannada pdf
13 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಬಿ) ಪುಟ 36 ರಿಂದ 40 5270 KB Kannada pdf
12 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಬಿ) ಪುಟ 31 ರಿಂದ 35 8422 KB Kannada pdf
11 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಬಿ) ಪುಟ 21 ರಿಂದ 30 7970 KB Kannada pdf
10 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಬಿ) ಪುಟ 11 ರಿಂದ 20 9896 KB Kannada pdf
09 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಬಿ) ಪುಟ 1 ರಿಂದ 10 12382 KB Kannada pdf
08 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಎ) ಪುಟ 51 ರಿಂದ 53 3401 KB Kannada pdf
07 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಎ) ಪುಟ 41 ರಿಂದ 50 11294 KB Kannada pdf
06 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಎ) ಪುಟ 31 ರಿಂದ 40 8069 KB Kannada pdf
05 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಎ) ಪುಟ 26 ರಿಂದ 30 6889 KB Kannada pdf
04 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಎ) ಪುಟ 21 ರಿಂದ 25 9924 KB Kannada pdf
03 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಎ) ಪುಟ 16 ರಿಂದ 20 7536 KB Kannada pdf
02 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಎ) ಪುಟ 11 ರಿಂದ 15 6078 KB Kannada pdf
01 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಡ್(ಎ) ಪುಟ 1 ರಿಂದ 10 3966 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

09 ಪುಟ 147 ರಿಂದ 168 4284 KB Kannada pdf
08 ಪುಟ 143 ರಿಂದ 146 903 KB Kannada pdf
07 ಪುಟ 128 ರಿಂದ 142 1427 KB Kannada pdf
06 ಪುಟ 117 ರಿಂದ 127 2943 KB Kannada pdf
05 ಪುಟ 110 ರಿಂದ 116 1658 KB Kannada pdf
04 ಪುಟ 99 ರಿಂದ 109 6745 KB Kannada pdf
03 ಪುಟ 41 ರಿಂದ 98 9556 KB Kannada pdf
02 ಪುಟ 7 ರಿಂದ 40 9089 KB Kannada pdf
01 ಪುಟ 1 ರಿಂದ 6 153 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

03 ಪುಟ 97 ರಿಂದ 182 1418 KB Kannada pdf
02 ಪುಟ 48 ರಿಂದ 96 770 KB Kannada pdf
01 ಪುಟ 1 ರಿಂದ 47 481 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

23 ಕಾರ್ಡ(ಡಿ) ಪುಟ 41 ರಿಂದ 50 1336 KB Kannada pdf
22 ಕಾರ್ಡ(ಡಿ) ಪುಟ 31 ರಿಂದ 40 4844 KB Kannada pdf
21 ಕಾರ್ಡ(ಡಿ) ಪುಟ 26 ರಿಂದ 30 6184 KB Kannada pdf
20 ಕಾರ್ಡ(ಡಿ) ಪುಟ 21 ರಿಂದ 25 5183 KB Kannada pdf
19 ಕಾರ್ಡ(ಡಿ) ಪುಟ 11 ರಿಂದ 20 8894 KB Kannada pdf
18 ಕಾರ್ಡ(ಡಿ) ಪುಟ 1 ರಿಂದ 10 7038 KB Kannada pdf
17 ಕಾರ್ಡ(ಸಿ) ಪುಟ 41 ರಿಂದ 50 5532 KB Kannada pdf
16 ಕಾರ್ಡ(ಸಿ) ಪುಟ 31 ರಿಂದ 40 4665 KB Kannada pdf
15 ಕಾರ್ಡ(ಸಿ) ಪುಟ 21 ರಿಂದ 30 9266 KB Kannada pdf
14 ಕಾರ್ಡ(ಸಿ) ಪುಟ 11 ರಿಂದ 20 8336 KB Kannada pdf
13 ಕಾರ್ಡ(ಸಿ) ಪುಟ 6 ರಿಂದ 10 6661 KB Kannada pdf
12 ಕಾರ್ಡ(ಸಿ) ಪುಟ 1 ರಿಂದ 5 4958 KB Kannada pdf
11 ಕಾರ್ಡ(ಬಿ) ಪುಟ 31 ರಿಂದ 41 4427 KB Kannada pdf
10 ಕಾರ್ಡ(ಬಿ) ಪುಟ 26 ರಿಂದ 30 6453 KB Kannada pdf
09 ಕಾರ್ಡ(ಬಿ) ಪುಟ 21 ರಿಂದ 25 7479 KB Kannada pdf
08 ಕಾರ್ಡ(ಬಿ) ಪುಟ 11 ರಿಂದ 20 6704 KB Kannada pdf
07 ಕಾರ್ಡ(ಬಿ) ಪುಟ 1 ರಿಂದ 10 5974 KB Kannada pdf
06 ಕಾರ್ಡ(ಎ) ಪುಟ 41 ರಿಂದ 52 6930 KB Kannada pdf
05 ಕಾರ್ಡ(ಎ) ಪುಟ 31 ರಿಂದ 40 8180 KB Kannada pdf
04 ಕಾರ್ಡ(ಎ) ಪುಟ 21 ರಿಂದ 30 5736 KB Kannada pdf
03 ಕಾರ್ಡ(ಎ) ಪುಟ 16 ರಿಂದ 20 7858 KB Kannada pdf
02 ಕಾರ್ಡ(ಎ) ಪುಟ 11 ರಿಂದ 15 3421 KB Kannada pdf
01 ಕಾರ್ಡ(ಎ) ಪುಟ 1 ರಿಂದ 10 6289 KB Kannada pdf
ಬಹುವರ್ಗ ಬೋದನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

14 ಹಿಂದಿನ ಪುಟ 88 KB Kannada pdf
13 ಪುಟ 217 ರಿಂದ 234 343 KB Kannada pdf
12 ಪುಟ 172 ರಿಂದ 216 468 KB Kannada pdf
11 ಪುಟ 142 ರಿಂದ 171 335 KB Kannada pdf
10 ಪುಟ 118 ರಿಂದ 141 251 KB Kannada pdf
09 ಪುಟ 95 ರಿಂದ 117 246 KB Kannada pdf
08 ಪುಟ 93 ರಿಂದ 94 61 KB Kannada pdf
07 ಪುಟ 60 ರಿಂದ 92 267 KB Kannada pdf
06 ಪುಟ 43 ರಿಂದ 59 137 KB Kannada pdf
05 ಪುಟ 32 ರಿಂದ 42 96 KB Kannada pdf
04 ಪುಟ 21 ರಿಂದ 31 103 KB Kannada pdf
03 ಪುಟ 11 ರಿಂದ 20 90 KB Kannada pdf
02 ಪುಟ 1 ರಿಂದ 10 91 KB Kannada pdf
01 ಪರಿಚಯ 287 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

10 ಪುಟ 235 ರಿಂದ 242 89 KB Kannada pdf
09 ಪುಟ 210 ರಿಂದ 234 204 KB Kannada pdf
08 ಪುಟ 189 ರಿಂದ 209 173 KB Kannada pdf
07 ಪುಟ 169 ರಿಂದ 188 162 KB Kannada pdf
06 ಪುಟ 152 ರಿಂದ 168 165 KB Kannada pdf
05 ಪುಟ 122 ರಿಂದ 151 206 KB Kannada pdf
04 ಪುಟ 72 ರಿಂದ 121 309 KB Kannada pdf
03 ಪುಟ 49 ರಿಂದ 71 275 KB Kannada pdf
02 ಪುಟ 1 ರಿಂದ 48 456 KB Kannada pdf
01 ಪರಿಚಯ 272 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

11 ಪುಟ 207 ರಿಂದ 248 692 KB Kannada pdf
10 ಪುಟ 187 ರಿಂದ 206 384 KB Kannada pdf
09 ಪುಟ 171 ರಿಂದ 186 337 KB Kannada pdf
08 ಪುಟ 151 ರಿಂದ 170 521 KB Kannada pdf
07 ಪುಟ 125 ರಿಂದ 150 446 KB Kannada pdf
06 ಪುಟ 95 ರಿಂದ 124 450 KB Kannada pdf
05 ಪುಟ 59 ರಿಂದ 94 454 KB Kannada pdf
04 ಪುಟ 23 ರಿಂದ 58 597 KB Kannada pdf
03 ಪುಟ 1 ರಿಂದ 22 420 KB Kannada pdf
02 ಒಂದು ಪುಟ 48 KB Kannada pdf
01 ಪರಿಚಯ 299 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

15 ಪುಟ 124 27 KB Kannada pdf
14 ಪುಟ 122 ರಿಂದ 123 34 KB Kannada pdf
13 ಪುಟ 112 ರಿಂದ 121 69 KB Kannada pdf
12 ಪುಟ 107 ರಿಂದ 111 47 KB Kannada pdf
11 ಪುಟ 88 ರಿಂದ 106 105 KB Kannada pdf
10 ಪುಟ 80 ರಿಂದ 87 63 KB Kannada pdf
09 ಪುಟ 67 ರಿಂದ 79 92 KB Kannada pdf
08 ಪುಟ 59 ರಿಂದ 66 62 KB Kannada pdf
07 ಪುಟ 47 ರಿಂದ 58 86 KB Kannada pdf
06 ಪುಟ 42 ರಿಂದ 46 49 KB Kannada pdf
05 ಪುಟ 31 ರಿಂದ 41 78 KB Kannada pdf
04 ಪುಟ 25 ರಿಂದ 30 50 KB Kannada pdf
03 ಪುಟ 7 ರಿಂದ 24 118 KB Kannada pdf
02 ಪುಟ 1 ರಿಂದ 6 54 KB Kannada pdf
01 ಪರಿಚಯ 165 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

07 ಪುಟ 97 ರಿಂದ 127 192 KB Kannada pdf
06 ಪುಟ 90 ರಿಂದ 96 73 KB Kannada pdf
05 ಪುಟ 77 ರಿಂದ 89 233 KB Kannada pdf
04 ಪುಟ 63 ರಿಂದ 76 96 KB Kannada pdf
03 ಪುಟ 29 ರಿಂದ 62 192 KB Kannada pdf
02 ಪುಟ 1 ರಿಂದ 28 207 KB Kannada pdf
01 ಪರಿಚಯ 195 KB Kannada pdf
ಬಹುಮುಖಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

12 ದಿನ 61 ರಿಂದ 67 117 KB Kannada pdf
11 ದಿನ 55 ರಿಂದ 60 810 KB Kannada pdf
10 ದಿನ 49 ರಿಂದ 54 94 KB Kannada pdf
09 ದಿನ 43 ರಿಂದ 48 91 KB Kannada pdf
08 ದಿನ 37 ರಿಂದ 42 90 KB Kannada pdf
07 ದಿನ 31 ರಿಂದ 36 89 KB Kannada pdf
06 ದಿನ 25 ರಿಂದ 30 92 KB Kannada pdf
05 ದಿನ 19 ರಿಂದ 24 95 KB Kannada pdf
04 ದಿನ 13 ರಿಂದ 18 89 KB Kannada pdf
03 ದಿನ 7 ರಿಂದ 12 87 KB Kannada pdf
02 ದಿನ 1 ರಿಂದ 6 166 KB Kannada pdf
01 ಪರಿಚಯ 521 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

12 ಪುಟ 111 ರಿಂದ 123 112 KB Kannada pdf
11 ಪುಟ 100 ರಿಂದ 110 104 KB Kannada pdf
10 ಪುಟ 89 ರಿಂದ 99 105 KB Kannada pdf
09 ಪುಟ 78 ರಿಂದ 88 105 KB Kannada pdf
08 ಪುಟ 67 ರಿಂದ 77 112 KB Kannada pdf
07 ಪುಟ 56 ರಿಂದ 66 111 KB Kannada pdf
06 ಪುಟ 45 ರಿಂದ 55 105 KB Kannada pdf
05 ಪುಟ 34 ರಿಂದ 44 105 KB Kannada pdf
04 ಪುಟ 23 ರಿಂದ 33 481 KB Kannada pdf
03 ಪುಟ 12 ರಿಂದ 22 113 KB Kannada pdf
02 ಪುಟ 1 ರಿಂದ 11 231 KB Kannada pdf
01 ಪರಿಚಯ 851 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

12 ಪುಟ 111 ರಿಂದ 123 202 KB Kannada pdf
11 ಪುಟ 100 ರಿಂದ 110 205 KB Kannada pdf
10 ಪುಟ 89 ರಿಂದ 99 199 KB Kannada pdf
09 ಪುಟ 78 ರಿಂದ 88 186 KB Kannada pdf
08 ಪುಟ 67 ರಿಂದ 77 204 KB Kannada pdf
07 ಪುಟ 56 ರಿಂದ 66 195 KB Kannada pdf
06 ಪುಟ 45 ರಿಂದ 55 202 KB Kannada pdf
05 ಪುಟ 34 ರಿಂದ 44 203 KB Kannada pdf
04 ಪುಟ 23 ರಿಂದ 33 215 KB Kannada pdf
03 ಪುಟ 12 ರಿಂದ 22 243 KB Kannada pdf
02 ಪುಟ 1 ರಿಂದ 11 255 KB Kannada pdf
01 ಪರಿಚಯ 525 KB Kannada pdf
ಇತರೆ

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

02 1 ರಿಂದ 10 ಕಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 999 KB Kannada pdf
01 ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪುಟಗಳು 658 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

16 ಪುಟ 236 ರಿಂದ 240 08/07/2015 2404 KB English pdf
15 ಪುಟ 231 ರಿಂದ 235 08/07/2015 3365 KB English pdf
14 ಪುಟ 226 ರಿಂದ 230 08/07/2015 2244 KB English pdf
13 ಪುಟ 211 ರಿಂದ 225 08/07/2015 2808 KB Urdu pdf
12 ಪುಟ 191 ರಿಂದ 210 08/07/2015 2132 KB Urdu pdf
11 ಪುಟ 171 ರಿಂದ 190 08/07/2015 3071 KB Urdu pdf
10 ಪುಟ 151 ರಿಂದ 170 08/07/2015 3270 KB Urdu pdf
09 ಪುಟ 131 ರಿಂದ 150 08/07/2015 2544 KB Urdu pdf
08 ಪುಟ 111 ರಿಂದ 130 08/07/2015 3174 KB Urdu pdf
07 ಪುಟ 91 ರಿಂದ 110 08/07/2015 2986 KB Urdu pdf
06 ಪುಟ 71 ರಿಂದ 90 08/07/2015 2112 KB Urdu pdf
05 ಪುಟ 55 ರಿಂದ 70 08/07/2015 2582 KB Urdu pdf
04 ಪುಟ 39 ರಿಂದ 54 08/07/2015 3101 KB Urdu pdf
03 ಪುಟ 23 ರಿಂದ 38 08/07/2015 1920 KB Urdu pdf
02 ಪುಟ 7 ರಿಂದ 22 08/07/2015 2618 KB Urdu pdf
01 ಪುಟ 1 ರಿಂದ 6 08/07/2015 996 KB Urdu pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

06 ಪುಟ 36 ರಿಂದ 44 08/07/2015 2962 KB Urdu pdf
05 ಪುಟ 29 ರಿಂದ 35 08/07/2015 3039 KB Urdu pdf
04 ಪುಟ 22 ರಿಂದ 28 08/07/2015 2901 KB Urdu pdf
03 ಪುಟ 15 ರಿಂದ 21 08/07/2015 3273 KB Urdu pdf
02 ಪುಟ 8 ರಿಂದ 14 08/07/2015 3195 KB Urdu pdf
01 ಪುಟ 1 ರಿಂದ 7 08/07/2015 2130 KB Urdu pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

01 List of Modules printed by DSERT 142 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

02 ಸಮಾಗಮ 820 KB Kannada pdf
01 ಸಂಬ್ರಮ 1785 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

05 Prashiksakara kiypidi file-2 4836 KB Kannada pdf
04 Prashiksakara kiypidi file-1 1528 KB Kannada pdf
03 Teacher educators hand book 3238 KB English pdf
02 Kannada English curriculum 1025 KB English pdf
01 Diploma in Education 3067 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

13 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 345 KB Kannada pdf
12 ವಿಜ್ಞಾನ 376 KB Kannada pdf
11 ಗಣಿತ ಪುಟ 107 ರಿಂದ 112 212 KB Kannada pdf
10 ಗಣಿತ ಪುಟ 96 ರಿಂದ 106 1444 KB Kannada pdf
09 ಗಣಿತ ಪುಟ 91 ರಿಂದ 95 1398 KB Kannada pdf
08 ಗಣಿತ ಪುಟ 86 ರಿಂದ 90 472 KB Kannada pdf
07 ಗಣಿತ ಪುಟ 81 ರಿಂದ 85 1104 KB Kannada pdf
06 ಗಣಿತ ಪುಟ 76 ರಿಂದ 80 263 KB Kannada pdf
05 ಗಣಿತ ಪುಟ 01 ರಿಂದ 75 864 KB Kannada pdf
04 ಹಿಂದಿ 230 KB Hindi pdf
03 ಆಂಗ್ಲ -2 236 KB English pdf
02 ಆಂಗ್ಲ -1 323 KB English pdf
01 ಕನ್ನಡ 365 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

18 ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಸಾದನ ಪುಷ್ಟಿ - 2014-15 355 KB Kannada pdf
17 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಪಿ.ಎಡ್. ಮತ್ತು ಭಾಗ - ಬಿ ವಿಷಯಗಳು 4950 KB Kannada pdf
16 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಸಾದನ ಪುಷ್ಟಿ ಫೈಲ್ - 11 2833 KB Kannada pdf
15 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಸಾದನ ಪುಷ್ಟಿ ಫೈಲ್ - 10 1929 KB Kannada pdf
14 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಸಾದನ ಪುಷ್ಟಿ ಫೈಲ್ - 9 1122 KB Kannada pdf
13 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಸಾದನ ಪುಷ್ಟಿ ಫೈಲ್ - 8 2178 KB Kannada pdf
12 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಸಾದನ ಪುಷ್ಟಿ ಫೈಲ್ - 7 1990 KB Kannada pdf
11 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಸಾದನ ಪುಷ್ಟಿ ಫೈಲ್ - 6 3036 KB Kannada pdf
10 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಸಾದನ ಪುಷ್ಟಿ ಫೈಲ್ - 5 2919 KB Kannada pdf
09 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಸಾದನ ಪುಷ್ಟಿ ಫೈಲ್ - 4 2403 KB Kannada pdf
08 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಸಾದನ ಪುಷ್ಟಿ ಫೈಲ್ - 3 3989 KB Kannada pdf
07 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಸಾದನ ಪುಷ್ಟಿ ಫೈಲ್ - 2 1391 KB Kannada pdf
06 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಸಾದನ ಪುಷ್ಟಿ ಫೈಲ್ - 1 383 KB Kannada pdf
05 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಸಾದನ ಫೈಲ್ - 5 3230 KB Kannada pdf
04 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಸಾದನ ಫೈಲ್ - 4 4856 KB Kannada pdf
03 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಸಾದನ ಫೈಲ್ - 3 920 KB Kannada pdf
02 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಸಾದನ ಫೈಲ್ - 2 464 KB Kannada pdf
01 ಸಿ.ಸಿ.ಇ. - ಸಾದನ ಫೈಲ್ - 1 3077 KB Kannada pdf

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

01 ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿನ್ಯಾಸ 61638 KB Kannada pdf

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-09-2023 02:47 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080