ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು


ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ

13 ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಜ್ಞಾಪನ || ಪೋಸ್ಟರ್ EVG 21/09/2023
12 ಸುತ್ತೋಲೆ (ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೃತಿ ಸಂಪುಟ) TEcell 17/07/2023
11 ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿನಾಂಕ 01/07/2023 EVG 03/07/2023
10 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕ್ರಿತ ಪರೀಕ್ಷ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ Mass Edn 22/06/2023
09 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ Mass Edn 22/06/2023
08 ಸೇತುಬಂಧ 2023-24 - ಸುತ್ತೋಲೆ EVG 29/05/2023
07 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನ ನವ ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಜೂರಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ Mass Edn section 22/05/2023
06 2022-23ಮತ್ತು 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ 1000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಮಂಜೂರಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ - 2 Mass Edn section 22/05/2023
05 2022-23ಮತ್ತು 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ 1000 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಮಂಜೂರಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ - 1 Mass Edn section 22/05/2023
04 ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವಿಲೀನದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ - 2 Mass Edn section 22/05/2023
03 ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವಿಲೀನದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ - 1 Mass Edn section 22/05/2023
02 ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ / ತಾಲ್ಲೂಕ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ನೀಡುವ ಕುರಿತು Mass Edn section 22/05/2023
01 ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಸುತ್ತೋಲೆ SSK section 10/04/2023

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ

12 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020ರನ್ವಯ ಬುನಾದಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲು ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗು ಬ್ಲಾಕ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬುನಾದಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋಶ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ NEP section 24/03/2023
11 5 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ EVG section 21/03/2023
10 2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 5 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ EVG section 04/01/2023
09 2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಹಾಗು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು SATS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ EVG section 22/12/2022
08 ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಸುತ್ತೋಲೆ EDUSAT section 09/12/2022
07 ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ EDUSAT section 09/12/2022
06 ಸಂಭ್ರಮ ಶನಿವಾರ ಸುತ್ತೋಲೆ EVG section 29/10/2022
05 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ನಲಿಕಲಿ ಘಟಕಗಳ ಮಾಹೆವಾರು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ SSK section 16/09/2022
04 2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ʼಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆʼ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 07/09/2022 EVG section 13/09/2022
03 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಹಂತ 1 ಮತ್ತು 2 EVG section 09/09/2022
02 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಬಲವರ್ಧನೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ 30/07/2022 EVG section 09/09/2022
01 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಲ್.ಇಡಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು DED section 06/09/2022

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ

14 ʼಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮʼವನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗ EVG section 14/03/2022
13 ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯ ನಮೂನೆ General section 28/01/2022
12 ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವ ಸಂವೇದ-ಇ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರದ 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ವಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ETC section 20/01/2022
11 ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವ ಸಂವೇದ-ಇ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರದ 2ನೇ ವಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ETC section 12/01/2022
10 13-01-2022 ರಿಂದ ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ETC section 12/01/2022
09 1-5 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳು EVG section 12/01/2022
08 Circular of Nali Kali academic activities EVG section 06/09/2021
07 ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ -ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 EVG section 02/09/2021
06 ಕೆ ಕೆ ಆರ್‌ ಡಿಬಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾದ ಯುಪಿಎಸ್‌ ದೂರು ಧಾಕಲಿಸಲು ಕೈಪಿಡಿ SIS section 27/08/2021
05 ಕೆ ಕೆ ಆರ್‌ ಡಿಬಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾದ ಯುಪಿಎಸ್‌ ದೂರುನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುತ್ತೋಲೆ SIS section 27/08/2021
04 ಕೆ ಕೆ ಆರ್‌ ಡಿಬಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾದ ಆಲ್‌ ಇನ್‌ ಒನ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೂರು ಧಾಕಲಿಸಲು ಕೈಪಿಡಿ SIS section 27/08/2021
03 ಕೆ ಕೆ ಆರ್‌ ಡಿಬಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾದ ಆಲ್‌ ಇನ್‌ ಒನ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೂರುನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುತ್ತೋಲೆ SIS section 27/08/2021
02 ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ -ಆಗಸ್ಟ್‌ 2021 EVG section 31/07/2021
01 ಸೇತುಬಂಧ ಸುತ್ತೋಲೆ EVG section 30/06/2021

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಮಾಧ್ಯಮ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

07 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ 2020 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಧಾಕಲಿಸಲು ಗೂಗಲ್‌ ಫಾರಂ ಲಿಂಕ್‌ sis section 11/10/2020     Link
06 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ 2020 ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರಣೆಯ ಯುಟ್ಯುಬ್‌ ಲಿಂಕ್‌ sis section 11/10/2020     Link
05 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ 2020 ಮಾರ್ಗಸುಚಿ sis section 11/10/2020 1970kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ತರಗತಿಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಡಿಯೊ ಪಾಠಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ sis section 04/09/2020 760 ಕೆ.ಬಿ ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ತರಗತಿಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಡಿಯೊ ಪಾಠಗಳು ಹಾಗು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು sis section 04/09/2020 2317 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 TALP All-in-one ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್‌ ನೋಡಲು( Hitachi/ Lenovo) ಲಾಗಿನ್‌ ಆಗಲು: user name:dsert_guest Password: zxc@123 ETcell 06/07/2020     ಕೊಂಡಿ
01 INSPIRE Award Scheme ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು SIS section 09/06/2020 1082 KB ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಮಾಧ್ಯಮ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

19 ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ TALP 15/10/2019 81 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
18 ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ TALP ತರಬೇತಿಯ ವರದಿ 2016-17 TALP 15/10/2019 191 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
17 ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ TALP ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ವರದಿ 2017-18 TALP 15/10/2019 202 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
16 2016-17 ಮತ್ತು17-18 ರ TALP ಶಾಲಾ ಭೇಟಿಯ ಹೋಲಿಕೆಯ ವರದಿ TALP 15/10/2019 74 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
15 ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ TALP ತರಬೇತಿಯ ವರದಿ 2018-19 TALP 15/10/2019 430 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
14 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಬಳಸುವ ಕುರಿತು e-Content 3/10/2019 85 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
13 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಸಪ್ತಾಹ 2019 - ಸುತ್ತೋಲೆ 24-09-2019||NCERT ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು SIS 30/09/2019 691 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
12 Circular INSPIRE awards Idea competation week 10th to 15th June2019 with how to write idea SIS 11/09/2019 2819 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
11 Circular on appointment of INSPIRE nodal officers and how to recover user id password of regisered school SIS 11/09/2019 2788 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
10 Circular 09/08/2019 SIS 11/09/2019 712 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
09 Circular related to site preparation 09/08/2019 SIS 11/09/2019 959 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
08 718 ಹೈ.ಕ. ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ compuer ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಕೊಠಡಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತಂತೆ ಸುತ್ತೋಲೆ SIS 11/09/2019 2917 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
07 INSPIRE ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ SIS 11/09/2019 1110 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಇ-ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕೈಪಿಡಿ || ಅನುಬಂಧಗಳು ETCell 28/08/2019 3079 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 ಇ-ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಸುತ್ತೊಲೆ ಗಳು ಇ-ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲುವಾಗಿ ETCell 28/08/2019 278 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2019-20
ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
EDUSAT section 6/07/2019 555 kb
109 kb
ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 ಟಿ.ಎ.ಎಲ್.ಪಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್-೧ ಇ-ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ TALP section 30/05/2019     ಕೊಂಡಿ
02 DPEd ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2019-20 TE section 2/05/2019 369 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
01 D.El.Ed ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2019-20 TE section 2/05/2019 450 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಮಾಧ್ಯಮ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

07 Vacancy circular for inviting applications from eligible officers for filling up of posts in NCTE-reg General section 3/11/2018 31 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 Dr.APJ Abdul Kalam IGNITE 18 compitation online applications SIS section 26/07/2018 68 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 2018-19 DPED time table TE section 19/07/2018 194 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು||2018-19 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ time table SEEU section 19/07/2018 814 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 Inspire award Circulars SIS section 23/06/2018 99 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 INSPIRE Award poster SIS section 12/06/2018 18479 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
01 D.El.Ed ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2018-19 TE section 23/05/2018 143 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಮಾಧ್ಯಮ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

17 ಒಂಭತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ TE Cell 20/02/2018 92 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
16 ಒಂಭತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ TE Cell 20/02/2018 215 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
15 ಒಂಭತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ TE Cell 20/02/2018 392 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
14 ಒಂಭತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ TE Cell 20/02/2018 417 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
13 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸುತ್ತೋಲೆ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 12/01/2018 23 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
12 ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠ ಪ್ರಸಾರ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್) 16/01/2018 ರಿಂದ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 12/01/2018 74 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
11 Khan Academy India talent search 2017 ET Cell 14/11/2017     ಕೊಂಡಿ
10 DElEd (NIOS) students services TE section 26/10/2017 21 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
09 DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION (D.El.Ed.) NIOS Online Course Material TE section 26/10/2017     ಕೊಂಡಿ
08 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
2017-18 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ Time table
ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 27/07/2017 584 kb
106 kb
ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
07 CCE data maintenance reg ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 27/07/2017 1762 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 Training Programme for July-Sept 2017 www.parsaminstitute.com EVG 19/07/2017 54 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 Internship TE section 21/06/2017 23 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 DPEd Time table 2017-18 TE section 07/06/2017 154 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 DEl Ed Time table 2017-18 TE section 05/05/2017 110 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 D.Ed Time table 2009-10 TE section 05/05/2017 135 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
01 Draft of Parent facing learning indicators
class 1 Kannada
class 2 Kannada
class 3 Kannada
class 4 Kannada
class 5 Kannada
class 1 english
class 2 english
class 3 english
class 4 english
class 5 english
SEEU 12/04/2017 535 kb
368 kb
572 kb
599 kb
832 kb
510 kb
340 kb
543 kb
567 kb
763 kb
ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ
ಆಂಗ್ಲ
ಆಂಗ್ಲ
ಆಂಗ್ಲ
ಆಂಗ್ಲ
ಆಂಗ್ಲ
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಮಾಧ್ಯಮ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

13 DEl Ed curriculum 2016
English version
Kannada version
TE section 17/03/2017
1052 kb
1958 kb

ಆಂಗ್ಲ
ಕನ್ನಡ

ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
12 Karnataka ETE Curriculum - Approved TE section 17/03/2017 854 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
11 NCTE DEL.Ed 2015 and KETECs DEd 2012 alignment Study - report TE section 30/02/2017 1314 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
10 2016-17 Edusat Time Table ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 09/12/2016 189 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
09 DEl.Ed Govt Order TE section 01/07/2016 30 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
08 Revised Time Table DEl.Ed 2016-17 TE section 01/07/2016 32 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
07 Time Table DPEd 2016-17 TE section 07/05/2016 337 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 Time Table PPT 2016-17 TE section 07/05/2016 33 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 Time Table DEd 2016-17 TE section 07/05/2016 85 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 Revised BRP CRP Exam Key Answer SSA 13/04/2016 54 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 Shaikshanika spandana - Chamarajanagara TE section 12/04/2016 94 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 Shaikshanika spandana - Davanagere TE section 12/04/2016 204 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
01 Shaikshanika spandana - Mysuru TE section 12/04/2016 122 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಮಾಧ್ಯಮ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

44 BRP CRP exam Key answers SSA 28/03/2016 54 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
43 Practice teaching and internship TE section 23/03/2016 27 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
42 2015-16 state level science exhibition SIS 19/12/2015 139 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
41 National Level painting and Essay competitions for school children Psychology Lab 29/09/2015 115 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
40 Worlddidac india 2015 letter ET Cell 05/09/2015 60 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
39 Environmental awareness ET Cell 05/09/2015 18 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
38 Shaikshanika spandana - Vijayapura TE section 04/09/2015 179 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
37 Shaikshanika spandana - Ilkal TE section 04/09/2015 118 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
36 Time Table - DPEd 2015-16 TE section 11/08/2015 172 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
35 10th std progress card 2015-16 SEEU 05/08/2015 94 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
34 2015-16 Progress Card 1 to 9 std
Samagra 1 - 3
4th Std
5th Std
6 - 7 std
8th std
9th std
Nali kali-1
Nali Kali-2
Nali kali-3
SEEU 05/08/2015
157 kb
152 kb
152 kb
156 kb
159 kb
85 kb
164 kb
170 kb
170 kb

ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ

ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
33 Radio Time Table 2015 SEEU 05/08/2015 188 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
32 Edusat Time Table 2015 SEEU 05/08/2015 582 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
31 Application Circular
Formats 1,2,3
NTSE 01/08/2015 194 kb
94 kb
ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
30 Official Memo regarding release of Budget for the year 2015-16 (reg Psychology labs) Psychology Lab 31/07/2015 37 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
29 Shaikshanika Adhalath EQMC 28/07/2015 63 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
28 Circular for production of Documentary film
Application for production of Documentary film
EVG 20/07/2015 37 kb
126 kb
ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡ
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
27 MHRD Sanction copy of Nov 2013-NMMS Scholarship NTSE 04/07/2015 64 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
26 Implementation of Nali-kali in Schools NTSE 03/07/2015 41 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
25 Opinions / suggestions for public regarding school bag burden reduction (eng ver) EVG 02/07/2015 25 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
24 Opinions / suggestions from public regarding lessening of books burden primary children EVG 01/07/2015 29 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
23 2015-16 High school students science seminar SIS 01/07/2015 204 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
22 2015-16 High school students science drama circular SIS 01/07/2015 210 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
21 Shalege banni shanivara - official memo General 30/06/2015 121 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
20 Format to Exercise option to continue in Tutorial cadre TE Cell 23/06/2015 527 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
19 Integration of TI OERs in SSA & RMSA Trainings TE Cell 23/06/2015 28 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
18 New Departments in DSERT TE Cell 23/06/2015 25 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
17 Shalege banni shanivara - an appeal to public General 18/06/2015 22 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
16 Shalege banni shanivara - circular General 18/06/2015 46 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
15 Format for registration to Shalege banni shanivara General 18/06/2015      
14 Time Table - PPT 2015-16 TE section 06/06/2015 60 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
13 Time Table - DEd 2015-16 TE section 06/06/2015 264 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
12 Unused things - Schools & office EQMC 21/05/2015 455 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
11 School Visit formats - Evaluation EQMC 20/05/2015 4622 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
10 School Visit formats - Nali kali EQMC 20/05/2015 1717 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
09 School Visit formats - Non nali kali EQMC 20/05/2015 1305 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
08 School Visit formats - Visit form EQMC 20/05/2015 2057 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
07 Sarala Hand book for Monitoring officers - Final EQMC 20/05/2015 760 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 Sarala Hand book for monitoring officers - Prilimes EQMC 20/05/2015 416 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 Shikshanika Adhalath - Gadag Report EQMC 20/05/2015 2872 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 Gunavardhana varsha 2014-15, 10 points programme EQMC 20/05/2015 143 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 Circular EQMC 20/05/2015 40 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 Shaikshanika spandana TE section 13/04/2015 1223 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
01 RTE 2009 SSA 13/04/2015 197 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಮಾಧ್ಯಮ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

12 CCRT training Covering letter EVG 18/03/2015 277 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
11 CCRT Training April 2015 EVG 18/03/2015 69 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
10 Selection List of EDUSAT film producers ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 16/03/2015 80 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
09 Circular - Laptop / TAB advance from TBF TE Cell 09/03/2015 1080 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
08 Teachers Educators' Conference 2015 General 09/03/2015 29 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
07 Center for Cultural Resources and Training (CCRT) Circular and training Application form EVG 02/03/2015 4425 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 Center for Cultural Resources and Training (CCRT) EVG 24/02/2015 134 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 GO. for Implementing Teacher Education Scheme TE Cell 24/02/2015 172 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 Education tools Training ET Cell 20/11/2014 193 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 Student Science Exhibition Writeup format (model format) SIS 17/09/2014 1182 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 DEd Guidelines 2014-15 TE section 02/08/2014 2401 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
01 DEd exam Rules - Suggestions if any expected on or before 28/06/2014 TE section 20/06/2014 2297 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಮಾಧ್ಯಮ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

34 Instructions to Teachers and time table 2013-14 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 08/08/2013 115 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
33 Instructions to Teachers regarding Edusat programme ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 08/08/2013 132 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
32 Feed back format for teachers and field functionaries ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 08/08/2013 55 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
31 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ time table for 2013-14 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 08/08/2013 60 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
30 NIF nationwide campaign to harness creativity and innovative spirit of school children SIS 24/07/2013 28 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
29 NCERT Guidelines 2013-14 For Science Exhibition SIS 19/07/2013 272 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
28 Format for INSPIRE Proposals 2013-14(Download the file) SIS 18/07/2013 222 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
27 Instructions to fill Annexure-2 Inspire Award proposals 2013 SIS 18/07/2013 184 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
26 Guidelines for implementation of Teacher Education Scheme TE section 16/07/2013 4820 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
25 High School Students science seminar 2013 SIS 16/07/2013 213 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
24 Examination Guidelines SEEU 04/06/2013 350 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
23 NTSE and NMMS Guidelines NTSE 04/06/2013 160 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
22 RTE Rules(General) General 04/06/2013 295 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
21 ICT Revised Guidelines ET Cell 04/06/2013 424 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
20 NCTE act 1993 TE section 04/06/2013 175 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
19 Inventorization TE section 04/06/2013 130 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
18 Restructuring and Reorganisation TE section 04/06/2013 189 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
17 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper- Science TE section 03/06/2013 168 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
16 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - Mathematics TE section 03/06/2013 204 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
15 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - Kannada TE section 03/06/2013 315 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
14 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - IE - DEd TE section 03/06/2013 334 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
13 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - ICT mediation In Teaching Learning TE section 03/06/2013 882 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
12 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - Facilitating The Learner TE section 03/06/2013 323 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
11 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - EVS TE section 03/06/2013 484 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
10 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - English PPF TE section 03/06/2013 179 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
09 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - Arts Education TE section 03/06/2013 506 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
08 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - Social Science TE section 03/06/2013 130 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
07 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - Aims Of Education TE section 03/06/2013 342 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - Planning And Management TE section 03/06/2013 175 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - New Dimensions In Evaluation TE section 03/06/2013 5747 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 DEd ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2013-14 TE section 03/06/2013 429 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 DPEd ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2013-14 TE section 03/06/2013 279 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 TE Handbook for teacher educators TE section 02/04/2013 1155 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
01 Karnataka ETE Curriculum - Approved TE section 02/04/2013 854 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಮಾಧ್ಯಮ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

09 Poster - Mathematics of planet earth 2013 SIS 06/03/2013 535 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
08 official letter- Mathematics of planet earth 2013 SIS 06/03/2013 312 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
07 booklet - Mathematics of planet earth 2013 SIS 06/03/2013 3206 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
06 National Curriculum Framework for Teacher Education TE section   478 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
05 2012-13 Pre Pry Teacher Training Time Table TE section   53 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
04 Information regarding posts of teaching and non teaching in 40 Aided DEd colleges TE section   384 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
03 Revision of UGC payscales TE section   4595 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
02 National Awards for School Teachers for Using ICT for Innovations in Education ET Cell   274 kb ಆಂಗ್ಲ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
01 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು General   1141 kb ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-09-2023 05:00 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080