ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

08 ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ TDS E-filling ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 04/12/2023 147 KB Kannada pdf
07 ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫ್ರೋಗ್ರಾಮರ್‌ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು 30/10/2023 105 KB English pdf
06 Public Notice for selection of library books and Guidelines for Interested Publishers 27/10/2023 2218 KB English pdf
05 ಫಡನ ಲಿಖನಾ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ 10/10/2023 50 KB Kannada pdf
04 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ 04/10/2023 90 KB English pdf
03 ಸೆರಿಕ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂನ ಇಲ್ಲಿನ ಹಳೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಲೆ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ 31/07/2023 104 KB Kannada pdf
02 ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ K7 Enterprises Security ಆಂಟಿವೈರಸ್‌ ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ 20/07/2023 93 KB Kannada pdf
01 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷನ್‌ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ 20-21, 2021-22 ಮತ್ತು 2022-23ನೇ ಸಾಲುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ 23/06/2023 50 KB Kannada pdf
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

13 ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಸೇವೆ ಕುರಿತು 27/03/2023 70 KB English pdf
12 ಈ ಕಛೇರಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ software ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 21/02/2023 374 KB Kannada pdf
11 ಈ ಕಛೇರಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 09/02/2023 372 KB Kannada pdf
10 ಈ ಕಛೇರಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ Sheetfeed duplex color scanner ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 09/02/2023 372 KB Kannada pdf
09 ಈ ಕಛೇರಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ TV ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 09/02/2023 372 KB Kannada pdf
08 ಈ ಕಛೇರಿಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ 12/01/2023 992 KB Kannada pdf
07 ಜನರೇಟರ್‌ ನ ಇಂಜಿನ್‌ ಆಯಿಲ್‌ ಬದಲಾಯಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 18/11/2022 401 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
06 ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತ ಅರ್ಹ ವಕೀಲರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ 30/08/2022 237 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
05 ಆರ್ಹ ವಕೀಲರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ 24/08/2022 546 KB Kannada pdf
04 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Antivirus software ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜುಮಾಡಿ install ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 29/07/2022 480 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
03 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 10 KVA UPS, 15 KVA UPS ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 28/07/2022 240 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
02 ಸೆರಿಕ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 16/06/2022 240 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
01 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಛೇರಿಯ 02 ಲಿಫ್ಟ್ ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 30/04/2022 194 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

22 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಛೇರಿಗೆ TV, Camera, microphone ಮತ್ತು Color Printer ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 16/03/2022 1320 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
21 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಛೇರಿಗೆ 3 book scanner ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 08/03/2022 1320 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
20 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಛೇರಿಯ 02 ಲಿಫ್ಟ್ ಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 15/02/2022 558 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
19 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ printer catridge ಗಳ ರಿಫಿಲ್ಲಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಹೊಸ printer ಗಳ catridge ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 03/02/2022 577 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
18 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 03/02/2022 857 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
17 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಛೇರಿಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ದುರಸ್ಥಿ‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 01/02/2022 518 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
16 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 30/01/2022 520 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
15 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಹೆಯಿಂದ ಜುಲೈ ಮಾಹೆವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ. 21/01/2022 1095 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
14 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ ಮಾಹೆಯಿಂದ ಜೂನ್ ಮಾಹೆವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ. 05/01/2022 1113 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
13 ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆ / ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಮೈಸೂರು ರವರು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 15/12/2021 1193 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
12 ಸೆರಿಕ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 30/10/2021 628 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
11 ಸೆರಿಕ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ network point ಹಾಗು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 30/10/2021 721 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
10 ಪ್ರೊ.ಎಂ ಆರ್‌ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿರವರ 18 ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 13/10/2021 1547 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
09 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಕಛೇರಿಯ Basement ಗೆ Aluminium Partition ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 23/09/2021 734 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
08 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 'Catering' ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 23/09/2021 1066 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
07 ಸೆರಿಕ್‌ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 20/09/2021 1531 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
06 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ Krishna Studio ದ 10 KVA UPS ಗೆ 42 AH Battery ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 18/09/2021 506 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
05 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ 10 KVA UPS ಗೆ SMF Battery ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 07/09/2021 736 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
04 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ 'Water Filter' ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 02/09/2021 736 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
03 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 'Catering' ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 02/09/2021 1001 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
02 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ Lift ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು AMC ಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 27/08/2021 325 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
01 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 05/07/2021 621 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

25 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Telephone instrument, Digital key Telephone FT-20 & Concord ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 25/02/2021 308 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
24 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ 50 office Chairs ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 05/02/2021 1466 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
23 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ 4 executive chairs ಮತ್ತು 16 officers chairs ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 05/02/2021 1553 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
22 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯ studio ಚಾಲನೆ ಸಂಬಂಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ ಕುರಿತು e-tender ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 05/02/2021 1032 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
21 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Biometric Face ID ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 03/02/2021 1568 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
20 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Tube light ಮತ್ತು Fans ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 29/01/2021 722 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
19 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ 20 AIO ಖರೀದಿಸಲು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ (retender) 29/01/2021 1460 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
18 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ 2 Laser printer ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 29/01/2021 1427 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
17 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ 20 AIO ಖರೀದಿಸಲು ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 19/01/2021 1457 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
16 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯ 5 KVA UPS ಗೆ Battery ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 15/01/2021 696 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
15 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯ ಆರ್ಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ CPU ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 07/01/2021 3190 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
14 ನಾಮಫಲಕ ಮತ್ತು Tags ಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 02/01/2021 64 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
13 Proceedings of the TAP meeting on 28/10/2020 24/12/2020 42091 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
12 ಜನವರಿ2021 ರಿಂದ ಜೂನ್‌ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 24/12/2020 95 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
11 ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ ವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 22/12/2020 337 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
10 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯ ಆರ್ಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ CPU ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 08/12/2020 101 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
09 ಇ-ಟೆಂಡರ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 242 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಹಿತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 03/10/2020 1677 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
08 "ಸಂವೇದ" ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲು ಸಮಯ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಖಾಸಗಿ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್‌ ಗಳಿಂದ ಬಿಡ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ( ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರ್ ) 24/09/2020 330 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
07 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿದ್ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡಿಯೋವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಇ-ಟೆಂಡರ್ (ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರ್) 25/08/2020 356 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
06 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯ ಯುಪಿಎಸ್‌ ಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 03/08/2020 57 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
05 Recording ಮತ್ತು editing ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಡಿಯೋ/ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 24/07/2020 692 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
04 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Laser printer cadridge refill ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 30/06/2020 57 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
03 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Antivirus software ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜುಮಾಡಿ install ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 24/06/2020 60 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
02 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 20/06/2020 96 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
01 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Antivirus software ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜುಮಾಡಿ install ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 04/06/2020 43 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

09 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ Tally software ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜುಮಾಡಿ install ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 09/01/2020 1640 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
08 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರದ ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 15/10/2019 56 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
07 ನೀರಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅಥಿತಿಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 04/10/2019 53 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
06 ನೀರಿನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅಥಿತಿಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 08/08/2019 54 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
05 ವಾಹನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ : ದಿನಾಂಕ 19/08/2019 ರಂದು 11.00 AM ಘಂಟೆಗೆ 06/08/2019 92 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
04 Quotation called for Supplying food for training 03/08/2019 53 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
03 Quotation for SSL certificate 30/07/2019 451 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
02 TAP Proceedings 13/05/2019 6/06/2019 935 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
01 2 KVA UPS ಎರಡು ಘಂಟೆ battery backup ಅನ್ನು SIT studio ಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 2/05/2019 77 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

16 TAP Proceedings 10/08/2018 29/03/2019 5299 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
15 TAP Proceedings 06/06/2018 29/03/2019 985 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
14 TAP Proceedings 20/09/2017 29/03/2019 666 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
13 TAP Proceedings 19/11/2016 29/03/2019 612 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
12 55 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳಿಗೆ antivirus ಅಳವಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 07/12/2018 2303 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
11 ವಾಹನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ : ದಿನಾಂಕ 17/12/2018 ರಂದು 3.30 ಘಂಟೆಗೆ 07/12/2018 89 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
10 LMS website security audit ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 28/11/2018 448 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
09 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಕಛೇರಿಗೆ CCTV ಅಳವಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 27/11/2018 50 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
08 ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಗಣಕಯಂತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 10/10/2018 36 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
07 ಊಟ ಮತ್ತು ಉಪಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 6/10/2018 507 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
06 ವಾಹನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ : ದಿನಾಂಕ 10/10/2018 ರಂದು 3.00 ಘಂಟೆಗೆ 5/10/2018 99 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
05 ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ buyback ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 14/09/2018 59 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
04 ಝೆರಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 4/09/2018 49 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
03 Samsung ಝೆರಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 28/07/2018 291 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
02 Quotation called for DSERT web site security audit 3/07/2018 32 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
01 ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಹಳೆಯ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 23/06/2018 412 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

14 L2 manegable switch ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 13/03/2018 31 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
13 ಹೊಸದಾಗಿ Airconditioner ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 12/03/2018 32 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
12 ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ
09/02/2018 21 KB
43 KB
ಕನ್ನಡ
ಆಂಗ್ಲ
ಪಿಡಿಎಫ್
11 ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 09/02/2018 36 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
10 ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಕಲಾವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 05/02/2018 31 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
09 ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 01/02/2018 37 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
08 ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 01/02/2018 36 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
07 ಕ್ಯಾನನ್ ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 11/12/2017 18 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
06 ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 6/12/2017 19 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
05 ಝೆರಾಕ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 17/07/2017 88 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
04 ಪಿ.ಆರ್.ಐ. ಮೊಡಮ್ ಕರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 24/06/2017 241 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
03 ಮಿನಿ ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಲ್-ಇನ್-ಒನ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 20/06/2017 25 KB ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್
02 ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 02/05/2017 22 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
01 ಅ್ಯಂಟಿ ವೈರಸ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 28/04/2017 22 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
ಟೆಂಡರ್ ದಾಖಲೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ

ಟೆಂಡರ್ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಫೈಲ್‌ ಗಾತ್ರ

ಭಾಷೆ

ದಾಖಲೆಯ ವಿಧ

8 ಜನರೇಟರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 27/02/2017 18 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
7 ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 01/02/2017 378 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
6 ಹಳೆ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ ಯನ್ನು ಮಾರಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 06/12/2016 552 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
5 D.EL.Ed assment study ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 11/08/2016 27 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
4 ನವೀಕರಿಸಿದ ಸಮನ್ವಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಚಿ ಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 21/07/2016 27 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
3 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಫಿಲಮ್ ತಯಾರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ 21/01/2015 36 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
2 ಝೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಲು ಕೊಟೇಶನ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 16/01/2015 60 KB ಕನ್ನಡ ಪಿಡಿಎಫ್
1 ಟಿ.ಟಿ.ಎಮ್.ಎಸ್. ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
ವಿಶೇಷಣಗಳು
20/08/2013 47 KB
34 KB
ಆಂಗ್ಲ ಪಿಡಿಎಫ್

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-12-2023 04:24 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080