ನಮ್ಮನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಈಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

 
1 ಶ್ರೀ. ಎಮ್.ಆರ್. ಮಾರುತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ dpi.dsert-ka@nic.in / dpi.dsert@gmail.com
2 ಶ್ರೀಮತಿ. ಟಿ.ಎನ್. ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ, ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ jd.dsert-ka@nic.in
3 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸಬೀರುನ್ನೀಸಾ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ddte.dsert-ka@nic.in
4 ಶ್ರೀ.ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಮೂರ್ತಿ. ವಿ. ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆ ddetc.dsert-ka@nic.in
5 ಶ್ರೀಮತಿ.ವಿನುತ, ಬಿ.ಎಸ್. ಹಿ.ಸ.ನಿ , ded.dsert-ka@nic.in
6 ಶ್ರೀ.ಮಂಜುನಾ‍ಥ್. ಆರ್., ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಘಟಕ ict2.dsert-ka@nic.in
7 ಶ್ರೀಮತಿ.ಭಾನುಮತಿ , ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಘಟಕ bhanumathi.61@edukar.gov.in
8 ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ. ಮಂಗಳ , ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ್.ಎಮ್.ಎಸ್.ಎ diet.dsert-ka@nic.in
9 ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಮಲ , ಹಿ.ಸ.ನಿ , ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಘಟಕ seeu.dsert-ka@nic.in
10 ಶ್ರೀ. ಮಹಾದೇವ ಆರ್‌. , ಹಿ.ಸ.ನಿ, evg.dsert-ka@nic.in
11 ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್, ಬಿ.ಎಸ್ , ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ , ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್ , ನಲಿ ಕಲಿ ntse.dsert-ka@nic.in
12 ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಜಿ.ಎಂ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  
13 ಶ್ರೀ. ವಿಶ್ವನಾಥ. ಕೆ.ವಿ, ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ssa.dsert-ka@nic.in
14 ಶ್ರೀ.ವೇದಮೂರ್ತಿ, ಹಿ.ಸ.ನಿ , msp.dsert-ka@nic.in
15 ಡಾ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಬಿ. , ಹಿ.ಸ.ನಿ , State Institute of Science sis.dsert-ka@nic.in
16 ಶ್ರೀ.ಸಲೀಂಪಾಷ  ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಘಟಕ edusat.dsert-ka@nic.in
17 ಶ್ರೀ.ಬೈಲಾಂಜನಪ್ಪ , ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಘಟಕ ict1.dsert-ka@nic.in
18 ಶ್ರೀ. .ವೇದಮೂರ್ತಿ (I/c), ಹಿ.ಸ.ನಿ , e-content  
19 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು acc.dsert-ka@nic.in
20 ಶ್ರೀಮತಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸುಜಾತ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) dsertkar@gmail.com
21 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕುಮಾರ್.‌ ಹೆಚ್ ಆರ್, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಐ.ಸಿ.ಟಿ  
22 Vacant, Librarian  
23 Vacant,Statistical officer  
24 Sri.G M Jangi, Artist  
ಡಯಟ್, ಫೋನ್ , ಈ ಮೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಡಯಟ್ ಹೆಸರು

ಈ ಮೆಲ್ ವಿಳಾಸ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

1 ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ diet.bangalore.north@gmail.com 9986436039 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು, - 560 010,
2 ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ diet.bangalore.r@gmail.com 9448999357 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು, - 560 010, Ph : 080-3320311.
3 ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ diet.bangalore.u@gmail.com 9448999358 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂ, 17, ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ , 16ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 19ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 098 , Ph : 080-8601343.
4 ಡಯಟ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ diet.cbpur@gmail.com 9449874381 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಅಗಲಗುರ್ಕಿ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 562101
5 ಡಯಟ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ diet.chitradurga@gmail.com 9448999365 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಪ್ರಶಾಂತನಗರ ,
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577501 Ph : 08194-226076.
6 ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ diet.davanagere@gmail.com 9448999367 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ದಾವಣಗೆರೆ -577002,
Ph : 08192-31156.
7 ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ diet.kolar@gmail.com 9448999374 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಚಿಕ್ಕಹಸನಾಳ , ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ,
ಕೋಲಾರ -563101,
Ph : 08152-24744.
8 ಡಯಟ್ ಮಧುಗಿರಿ diet.madhugiri@gmail.com 9480663746 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಮಧುಗಿರಿ ,
ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ - 572132
9 ಡಯಟ್ ರಾಮನಗರ dietramanagara@gmail.com 9448999498 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ರಾಮನಗರ ,
ರಾಮನಗರ -571511
10 ಡಯಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ diet.shimoga@gmail.com 9448999379 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬಿ. ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ -577201, Ph : 08182-70597.
11 ಡಯಟ್ ತುಮಕೂರು diet.tumkur@gmail.com 9448999380 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಟೌನ್ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು ,
ತುಮಕೂರು -572102,
Ph : 0816-272929.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಡಯಟ್ ಹೆಸರು

ಈ ಮೆಲ್ ವಿಳಾಸ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

12 ಡಯಟ್ ಬೆಳಗಾಂ diet.belgaum@gmail.com 9448999359 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಮಣ್ಣೂರು, ಗೋಜಗ ಅಂಚೆ,
ಬೆಳಗಾಂ -590002,
Ph : 0831-492629.
13 ಡಯಟ್ ಬಿಜಾಪುರ diet.bijapur@gmail.com 9448999362 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಆಲ್ ಅಮೀನ್ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ,
ತೋರವಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಾಪುರ -586101
Ph : 08352-208064/208058
14 ಡಯಟ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ dietchikkodi@gmail.com 9483467064 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ,
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ - 591201
15 ಡಯಟ್ ಧಾರವಾಡ. diet.dharwad@gmail.com 9448999368 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಡೆಪುಟಿ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ನಗರ ,
ಧಾರವಾಡ-580001,
Ph : 0836-791159.
16 ಡಯಟ್ ಗದಗ diet.gadag@gmail.com 9448999369 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ಗದಗ,
ಗದಗ-582101
Ph : 08372-239517.
17 ಡಯಟ್ ಹಾವೇರಿ haveridiet@gmail.com 9448999372 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ಹಾವೇರಿ,
ಹಾವೇರಿ-581110
Ph : 08375-235046.
18 ಡಯಟ್ ಇಳಕಲ್ಲ್ diet.ilkal@gmail.com 9448999356 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಇಳಕಲ್ಲ್ ,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ - 587125
Ph : 08351-270396.
19 ಡಯಟ್ ಕುಮಟಾ diet.kumta@gmail.com 9448999382 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಮುರುರು ರಸ್ತೆ, ಕುಮಟಾ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ -581343,
Ph : 08386-23429.
20 ಡಯಟ್ ಸಿರಸಿ dietsirsi@gmail.com 9449126100 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಶಿರ್ಸಿ , ನಿಲೇಕಣಿ ,
ಶಿರ್ಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ- 581401

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಡಯಟ್ ಹೆಸರು

ಈ ಮೆಲ್ ವಿಳಾಸ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

21 ಡಯಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ diet.bellary@gmail.com 9448999360 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಕೌಲ್ ಬಝಾರ್ , ಬಳ್ಳಾರಿ-583102,
Ph : 08392-41070.
22 ಡಯಟ್ ಬೀದರ್ diet.bidar@gmail.com 9448999361 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ನೌಬಾದ್ ,
ಬೀದರ್ -585401,Ph : 08482-32260
23 ಡಯಟ್ ಕಮಲಾಪುರ dietkamalapur123@gmail.com 9448999370 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಕಮಲಾಪುರ,
ಕಲಬುರಗಿ -585313, Ph : 08478-51346
24 ಡಯಟ್ ಕೊಪ್ಪಳ diet.koppal@gmail.com 9448999375 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಟಿ.ಬಿ. ಡ್ಯಾಂ, ಮುನಿರಾಬಾದ್,
ಕೊಪ್ಪಳ-583231
25 ಡಯಟ್ ಯದಗಿರಿ dietyadagir@gmail.com 9480695021 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ,
ಯಾದಗಿರಿ -585201 Ph : 9449899935.
26 ಡಯಟ್ ಯರಮರಸ್ diet.yeramarus@gmail.com 9448999378 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಯರಮರಸ್ , ರಾಯಚೂರು-584134
Ph : 08532-36352

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಡಯಟ್ ಹೆಸರು

ಈ ಮೆಲ್ ವಿಳಾಸ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

27 ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ diet.chamarajanagar@gmail.com 9448999363 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313
Ph : 08226223001.
28 ಡಯಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು diet.chikmagalore@gmail.com 9448999364 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ರಾಮನಹಳ್ಳಿ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101,
Ph : 08262-22832.
29 ಡಯಟ್ ಮಂಗಳೂರು diet.dakshinakannada@gmail.com 9448999366 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು,
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-575003,
Ph.0824-493052.
30 ಡಯಟ್ ಹಾಸನ diet.hassan@gmail.com 9448999371 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ತಾವರದೇವರಕೊಪ್ಪಲು ,
ಸಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆ,
ಹಾಸನ -573201,
Ph : 08172-55781.
31 ಡಯಟ್ ಕೊಡಗು diet.kodagu@gmail.com 9448999373 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಕೂಡಿಗೆ ,
ಕೊಡಗು -571232,
Ph : 08276-74715
32 ಡಯಟ್ ಮಂಡ್ಯ diet.mandya@gmail.com 9448999376 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಸ್ಟೋನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ , ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೆಜು ಆವರಣ,
ಮಂಡ್ಯ -571401,
Ph : 08232-20359
33 ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರು diet.mysore@gmail.com 9448999377 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ವಸಂತಮಹಲ್ ,
ಮೈಸೂರು-570010,
Ph : 0821-446419.
34 ಡಯಟ್ ಉಡುಪಿ pdiet.edu.karudp@nic.in
diet.udupi@gmail.com
9448999381 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ,
ಉಡುಪಿ -576101
Ph : 0820-2524271.
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಮೊಬೈಲ್, ಈ ಮೆಲ್ , ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಹೆಸರು

ಈ ಮೆಲ್ ವಿಳಾಸ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

 
ವಿಭಾಗ : ಬೆಂಗಳೂರು
1 ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ cte.chitradurga@gmail.com 9448442388 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆ,
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
Ph : 08194-234072
ವಿಭಾಗ : ಬೆಳಗಾಂ
2 ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಬೆಳಗಾಂ cte.belgaum@gmail.com 9591539062 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ಕಾಕತಿ ವೇಸ್ , ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ
ಬೆಳಗಾಂ-590002
Ph: 2460197
3 ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಜಮಖಂಡಿ cte.jamakandi@gmail.com 9448321956 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.
Ph: 08353-202670
ವಿಭಾಗ : ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ
4 ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಕಲಬುರಗಿ cte.gulbarga@gmail.com 8296355649 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ಐ ವಾನ್-ಇ-ಶಾಹಿ ಹಿಂಭಾಗ,
ಕಲಬುರಗಿ-585102
Ph : 08472-220128
ವಿಭಾಗ : ಮೈಸೂರು
5 ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಮಂಗಳೂರು cte.mangalore@gmail.com 8105719181 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ,
ಮಂಗಳೂರು-575001
Ph : 0824-2424013
6 ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಮೈಸೂರು cte.mysore@gmail.com 9964599675 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ವಸಂತಮಹಲ್ ಆವರಣ
ನಝರ್ ಬಾದ್ , ಮೈಸೂರು-570010
Ph.0821-2420764

Last Updated : 29-01-2021 05:23 PM
Modified By : Approver


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ :

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

 • ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ
 • ಜಾಲನಕ್ಷೆ
 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
 • ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ
 • ಸಹಾಯ
 • ಪರದೆ ವಾಚಕ
 • ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು
 • ಆವೃತ್ತಿ : CeG/KRN 2.0
 • ಸಂದರ್ಶಕರು : 765
 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ : 02-03-2021 11:47 AM
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ - ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ