ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆ

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ. ಸುಮಂಗಲ, ನಿರ್ದೇಶಕರು , ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ dpi.dsert-ka@nic.in / dpi.dsert@gmail.com
2 , ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ jd.dsert-ka@nic.in
3 ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ. ಟಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ  
4 ಶ್ರೀ. ಶೇಖರಪ್ಪ ಬಿ ಹೆಚ್. ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆ ddpietcdsert@gmail.com
5 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್.‌ ಹಿ.ಸ.ನಿ ,  
6 ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಿ. ಮಂಗಳ , ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಎನ್.ಇ.ಪಿ nepkarnataka2020@gmail.com
7 ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್‌. ಎ.ಎಸ್. ಹಿ.ಸ.ನಿ , deddsert@gmail.com
8 ಶ್ರೀ. ಕೆ.ವಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ. ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ diet.vishu@gmail.com / sskhs357@gmail.com/ dsert.ssa@gmail.com
9 ಶ್ರೀ‌ .ರಾಜೇಗೌಡ, ಹಿ.ಸ.ನಿ itatprocurement@gmail.com
10 ಶ್ರೀಮತಿ. ಶುಭಮಂಗಳ ಆರ್.ವಿ, ಹಿ.ಸ.ನಿ , e-content econtentetc@gmail.com
11 ಶ್ರೀಮತಿ. ಉಷ. ಆರ್.ಕೆ, ಹಿ.ಸ.ನಿ , ರಾಜ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಘಟಕ  
12 ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧ ಪಿ, ಹಿ.ಸ.ನಿ , evg.kardsert@gmail.com
13 ಶ್ರೀಮತಿ.ಇಂದಿರಾ.ಸಿ.ಎಸ್. ಹಿ.ಸ.ನಿ, dsertengcell@gmail.com
14 ಶ್ರೀಮತಿ. ಸರ್ವಮಂಗಳ.ವಿ.ಎಮ್. ಹಿ.ಸ.ನಿ , ಎನ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಇ , ಎನ್.ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್ , ನಲಿ ಕಲಿ ntse.dsert-ka@nic.in
15 ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾನುಮತಿ, ಟಿ.ವಿ. , ಹಿ.ಸ.ನಿ ,  
16 ಶ್ರೀ. ರಾಜಶೇಖರ. ಹೆಚ್.‌ ಜಿ .‌ ಹಿ.ಸ.ನಿ  
17 ಡಾ|| ಪದ್ಮಶ್ರಿ ಅರ್.ಪಿ ಹಿ.ಸ.ನಿ itatschoolskarnataka@gmail.com
18 , ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ  
19 ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರಭಾ. ಡಿ. ಸುದಾಗಡೆ , ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು librarydsert.ka@gmail.com
20 , ಕಲಾವಿದರು  
21 ಶ್ರೀ ಫಣಿಕುಮಾರ್‌ ಟಿ.ಎಸ್.‌ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) dsertkar@gmail.com
22 ಶ್ರೀ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್‌ ಬಿ.ಎಸ್, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಐ.ಸಿ.ಟಿ  
23 ಶ್ರೀ. ಸಂದೀಪ್ ಎಂ (I/c) ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು  
24 Vacant,Statistical officer  
ಡಯಟ್, ಫೋನ್ , ಇ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಡಯಟ್ ಹೆಸರು

ಇ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ವಿಳಾಸ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

1 ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ diet.bangalore.north@gmail.com https://dietbngnorth.karnataka.gov.in/ 9986436039 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು, - 560 010,
2 ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ diet.bangalore.r@gmail.com https://dietbangalorerural.karnataka.gov.in/ 9448999357 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು, - 560 010, Ph : 080-3320311.
3 ಡಯಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ diet.bangalore.u@gmail.com https://dietbngurban.karnataka.gov.in/ 9448999358 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂ, 17, ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ , 16ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 19ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 098 , Ph : 080-8601343.
4 ಡಯಟ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ diet.cbpur@gmail.com https://dietchikkaballapur.karnataka.gov.in/ 9449874381 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಅಗಲಗುರ್ಕಿ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ 562101
5 ಡಯಟ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ diet.chitradurga@gmail.com https://dietchitradurga.karnataka.gov.in/ 9448999365 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಪ್ರಶಾಂತನಗರ ,
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577501 Ph : 08194-226076.
6 ಡಯಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ diet.davanagere@gmail.com https://dietdavangere.karnataka.gov.in/ 9448999367 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ದಾವಣಗೆರೆ -577002,
Ph : 08192-31156.
7 ಡಯಟ್ ಕೋಲಾರ diet.kolar@gmail.com https://dietkolar.karnataka.gov.in/ 9448999374 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಚಿಕ್ಕಹಸನಾಳ , ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ,
ಕೋಲಾರ -563101,
Ph : 08152-24744.
8 ಡಯಟ್ ಮಧುಗಿರಿ diet.madhugiri@gmail.com https://dietmadhugiri.karnataka.gov.in/ 9480663746 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಮಧುಗಿರಿ ,
ಮಧುಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ - 572132
9 ಡಯಟ್ ರಾಮನಗರ dietramanagara@gmail.com https://dietramanagara.karnataka.gov.in/ 9448999498 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬಿ.ಆರ್.ಸಿ. ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ರಾಮನಗರ ,
ರಾಮನಗರ -571511
10 ಡಯಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ diet.shimoga@gmail.com https://dietshivamogga.karnataka.gov.in/ 9448999379 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಬಿ. ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ -577201, Ph : 08182-70597.
11 ಡಯಟ್ ತುಮಕೂರು diet.tumkur@gmail.com https://diettumkur.karnataka.gov.in/ 9448999380 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಟೌನ್ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು ,
ತುಮಕೂರು -572102,
Ph : 0816-272929.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಡಯಟ್ ಹೆಸರು

ಇ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ವಿಳಾಸ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

12 ಡಯಟ್ ಬೆಳಗಾಂ diet.belgaum@gmail.com https://demo.karnataka.gov.in/dietbelagavi/public/ 9448999359 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಮಣ್ಣೂರು, ಗೋಜಗ ಅಂಚೆ,
ಬೆಳಗಾಂ -590002,
Ph : 0831-492629.
13 ಡಯಟ್ ವಿಜಯಪುರ diet.bijapur@gmail.com https://dietvijayapura.karnataka.gov.in/ 9448999362 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಆಲ್ ಅಮೀನ್ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ,
ತೋರವಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯಪುರ -586101
Ph : 08352-208064/208058
14 ಡಯಟ್ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ dietchikkodi@gmail.com
pdiet.chikkodi@edukar.gov.in
https://dietchikkodi.karnataka.gov.in/ 9483467064 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ,
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ - 591201
15 ಡಯಟ್ ಧಾರವಾಡ. diet.dharwad@gmail.com https://dietdharwad.karnataka.gov.in/ 9448999368 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಡೆಪುಟಿ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ನಗರ ,
ಧಾರವಾಡ-580001,
Ph : 0836-791159.
16 ಡಯಟ್ ಗದಗ diet.gadag@gmail.com https://dietgadag.karnataka.gov.in/ 9448999369 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ಗದಗ,
ಗದಗ-582101
Ph : 08372-239517.
17 ಡಯಟ್ ಹಾವೇರಿ haveridiet@gmail.com https://haveridiet.karnataka.gov.in/ 9448999372 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ಹಾವೇರಿ,
ಹಾವೇರಿ-581110
Ph : 08375-235046.
18 ಡಯಟ್ ಇಳಕಲ್ಲ್ diet.ilkal@gmail.com https://dietbagalkote.karnataka.gov.in/ 9448999356 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಇಳಕಲ್ಲ್ ,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ - 587125
Ph : 08351-270396.
19 ಡಯಟ್ ಕುಮಟಾ diet.kumta@gmail.com https://dietkumta.karnataka.gov.in/ 9448999382 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಮುರುರು ರಸ್ತೆ, ಕುಮಟಾ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ -581343,
Ph : 08386-23429.
20 ಡಯಟ್ ಸಿರಸಿ dietsirsi@gmail.com
pdiet.sirsi@edukar.gov.in
https://dietsirsi.karnataka.gov.in/ 9449126100 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಶಿರ್ಸಿ , ನಿಲೇಕಣಿ ,
ಶಿರ್ಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ- 581401

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಡಯಟ್ ಹೆಸರು

ಇ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ವಿಳಾಸ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

21 ಡಯಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ diet.bellary@gmail.com https://dietballari.karnataka.gov.in/ 9448999360 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಕೌಲ್ ಬಝಾರ್ , ಬಳ್ಳಾರಿ-583102,
Ph : 08392-41070.
22 ಡಯಟ್ ಬೀದರ್ diet.bidar@gmail.com   9448999361 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ನೌಬಾದ್ ,
ಬೀದರ್ -585401,Ph : 08482-32260
23 ಡಯಟ್ ಕಮಲಾಪುರ dietkamalapur123@gmail.com https://dietkamalapura.karnataka.gov.in/ 9448999370 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಕಮಲಾಪುರ,
ಕಲಬುರಗಿ -585313, Ph : 08478-51346
24 ಡಯಟ್ ಕೊಪ್ಪಳ diet.koppal@gmail.com https://dietkoppal.karnataka.gov.in/ 9448999375 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಟಿ.ಬಿ. ಡ್ಯಾಂ, ಮುನಿರಾಬಾದ್,
ಕೊಪ್ಪಳ-583231
25 ಡಯಟ್ ಯದಗಿರಿ dietyadagir@gmail.com https://dietyadgiri.karnataka.gov.in/ 9480695021 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ,
ಯಾದಗಿರಿ -585201 Ph : 9449899935.
26 ಡಯಟ್ ಯರಮರಸ್ diet.yeramarus@gmail.com   9448999378 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಯರಮರಸ್ , ರಾಯಚೂರು-584134
Ph : 08532-36352

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಡಯಟ್ ಹೆಸರು

ಇ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ವಿಳಾಸ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

27 ಡಯಟ್ ಚಾಮರಾಜನಗರ diet.chamarajanagar@gmail.com https://dietchamarajanagara.karnataka.gov.in/ 9448999363 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ,
ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313
Ph : 08226223001.
28 ಡಯಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು diet.chikmagalore@gmail.com https://dietchikkamagaluru.karnataka.gov.in/ 9448999364 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ರಾಮನಹಳ್ಳಿ,
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101,
Ph : 08262-22832.
29 ಡಯಟ್ ಮಂಗಳೂರು diet.dakshinakannada@gmail.com https://dietdakshinkannada.karnataka.gov.in/ 9448999366 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಕೊಡಿಯಾಲ ಬೈಲ್, ಮಂಗಳೂರು,
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ-575003,
Ph.0824-493052.
30 ಡಯಟ್ ಹಾಸನ diet.hassan@gmail.com https://diethassan.karnataka.gov.in/ 9448999371 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ತಾವರದೇವರಕೊಪ್ಪಲು ,
ಸಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆ,
ಹಾಸನ -573201,
Ph : 08172-55781.
31 ಡಯಟ್ ಕೊಡಗು diet.kodagu@gmail.com https://dietkodagu.karnataka.gov.in/ 9448999373 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಕೂಡಿಗೆ ,
ಕೊಡಗು -571232,
Ph : 08276-74715
32 ಡಯಟ್ ಮಂಡ್ಯ diet.mandya@gmail.com https://dietmandya.karnataka.gov.in/ 9448999376 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಸ್ಟೋನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ , ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೆಜು ಆವರಣ,
ಮಂಡ್ಯ -571401,
Ph : 08232-20359
33 ಡಯಟ್ ಮೈಸೂರು diet.mysore@gmail.com https://dietmysore.karnataka.gov.in/ 9448999377 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ವಸಂತಮಹಲ್ ,
ಮೈಸೂರು-570010,
Ph : 0821-446419.
34 ಡಯಟ್ ಉಡುಪಿ pdiet.edu.karudp@nic.in
diet.udupi@gmail.com
https://dietudupi.karnataka.gov.in/ 9448999381 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ,
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ,
ಉಡುಪಿ -576101
Ph : 0820-2524271.
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಮೊಬೈಲ್, ಈ ಮೆಲ್ , ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಹೆಸರು

ಇ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ವೆಬ್‌ ಸೈಟ್‌ ವಿಳಾಸ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ

ವಿಭಾಗ : ಬೆಂಗಳೂರು
1 ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ cte.chitradurga@gmail.com https://ctechitradurga.karnataka.gov.in/ 9740333046 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ರಸ್ತೆ,
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501
Ph : 08194-234072
ವಿಭಾಗ : ಬೆಳಗಾಂ
2 ಸಿ.ಟಿ.ಇ ಬೆಳಗಾಂ cte.belgaum@gmail.com https://ctebelagavi.karnataka.gov.in/ 9448925121 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ಕಾಕತಿ ವೇಸ್ , ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ
ಬೆಳಗಾಂ-590002
Ph: 2460197
3 ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಜಮಖಂಡಿ cte.jamakandi@gmail.com https://ctejamakandi.karnataka.gov.in/ 9448526316 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ.
Ph: 08353-202670
ವಿಭಾಗ : ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ
4 ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಕಲಬುರಗಿ cte.gulbarga@gmail.com https://ctekalaburagi.karnataka.gov.in/ 9449242519 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ಐ ವಾನ್-ಇ-ಶಾಹಿ ಹಿಂಭಾಗ,
ಕಲಬುರಗಿ-585102
Ph : 08472-220128
ವಿಭಾಗ : ಮೈಸೂರು
5 ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಮಂಗಳೂರು cte.mangalore@gmail.com https://ctemangalore.karnataka.gov.in/ 9902197772 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ,
ಮಂಗಳೂರು-575001
Ph : 0824-2424013
6 ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ಮೈಸೂರು cte.mysore@gmail.com https://ctemysore.karnataka.gov.in/ 8217621395 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸಹನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಸಿ.ಟಿ.ಇ. ,
ವಸಂತಮಹಲ್ ಆವರಣ
ನಝರ್ ಬಾದ್ , ಮೈಸೂರು-570010
Ph.0821-2420764
ರಾಜ್ಯ ಹಾಗು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ವಿವರಗಳು
ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ. ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
01 ಶ್ರೀ ನಂಜಯ್ಯ ಸಿ. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)
02 ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಾಜು, ಜಿ.ಕೆ. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ)
03 ಡಾ|| ಎಂ.ಎನ್.‌ ಕಟ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
04 ಶ್ರೀ.ಪರಶಿವ ಮೂರ್ತಿ.ಎನ್.ಸಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
05 ಶ್ರೀ.ಗಂಗಾಧರ. ಎನ್. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
06 ಶ್ರೀ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಎ.ಎನ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
07 ಶ್ರೀ. ಸಂದೀಪ್ ಎಂ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿ

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ವಿಭಾಗ: ಬೆಂಗಳೂರು
1 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಶಿಕುಮಾರ್‌ ಎನ್.ಎಲ್.‌ 9141700821 080-22353812
2 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಇಶ್ರತ್ ಸುಲ್ತಾನ್ 9886100692 080-26712569
3 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆಂಜನೇಯ (ಪ್ರ) 9611711930 08156-277107
4 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಂಜುಳಾ. ಪಿ.ಎನ್. 9945458394 08194-224275
5 ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹೇಶಪ್ಪ ಹೆಚ್.ದೊಡ್ಡಮನಿ 9481436227 08192-260095
6 ಕೋಲಾರ ಅಶೋಕ 9448306218 08152-240011
7 ರಾಮನಗರ ಶಂಕರೇಗೌಡ 9448445842 080-27273826
8 ತುಮಕೂರು ಹೆಚ್.ಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ಧನ 9448301582 0816-
9 ಮಧುಗಿರಿ ಮಾಧವರೆಡ್ಡಿ ವಿ. (ಹೆ/ಪ್ರ) 9880531417 08137-284111
10 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಯಪ್ಪ ಜಿ.ಬಿ. 9855248803 08182-249165
ವಿಭಾಗ: ಮೈಸೂರು
11 ಚಾಮರಾಜನಗರ ಲೋಕೇಶ್‌ ಜಿ.ಎ. 7795947437 08226-225027
12 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್. ಎ. 9740729791 08262-232028
13 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಿ. ಲೋಕೇಶ್ 9448795901 0824-2451233
14 ಹಾಸನ ಕಾಂತರಾಜ್ ಎಂ. 9448912955 08172-266387
15 ಕೊಡಗು ಶಶಿಕಲ 9880163819 08272-225719
16 ಮಂಡ್ಯ ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 8310579346 08232-224636
17 ಮೈಸೂರು ಶೋಭಾ 9449806458 0821-2415063
18 ಉಡುಪಿ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ 9663669708 0820-2521570
ವಿಭಾಗ: ಕಲಬುರ್ಗಿ
19 ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ 9739324195 08392-275365
20 ವಿಜಯನಗರ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ 9739324195  
21 ಬೀದರ್ ಶಿವರಾಜಪಾಟೀಲ್ 8496986551 08482-227592
22 ಕಲಬುರ್ಗಿ i/c DIET Principal 9448999370 08472-278636
23 ಕೊಪ್ಪಳ ಉಮಾದೇವಿ ಸೊನ್ನದ, 9481870618 08539-220107
24 ರಾಯಚೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (ಪ್ರ) 9449545455 08532-231561
25 ಯಾದಗಿರಿ ಜಟ್ಟಪ್ಪ ತಳವಾರ (ಹೆ.ಪ್ರ) 9901720962 08473-253170
ವಿಭಾಗ: ಬೆಳಗಾಂ
26 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿ.ವೈ. ಜೇವರ್ಗಿ, 9008518218 08354-235154
27 ಬೆಳಗಾವಿ ಎ.ಎಂ.ಜಯಶ್ರೀ 9980620675 0831-2404708
28 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಿ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ 8050266536 08338-274646
29 ಧಾರವಾಡ ಅಕ್ಬರ್ ಆಲಿ ಖಾಜಿ, 8792672707 0836-2740154
30 ಗದಗ ವೀರಣ್ಣ ಎಂ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ಹೆ.ಪ್ರ) 9945239585 08372-220491
31 ಹಾವೇರಿ ಶಿವನಗೌಡ ಹಾದಿಮನಿ 9448621103 08375-249299
32 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉಮೇಶ್‌ ನೈಕ್ 9606569615 08382-226178
33 ವಿಜಯಪುರ ಟಿ.ಎಸ್. ಅಲಗೂರು, 8050348449 08352-252396

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-09-2023 10:47 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080